TURISTIČNO DRUŠVO NOVAKI

Pestrost sveta...

Sloven��ina English

Franja nas povezuje

 

Partizanska bolnica Franja 5 CustomFoto: Bojan Tavčar, fototeka Mestnega muzeja Idrija

 

 

Naziv projekta: Franja nas povezuje
 
Povzetek:
Tako kot je bilo med 2. svetovno vojno, v času delovanja tajne bolnišnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini, je tudi v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med nosilci turistične, gostinske in muzejske dejavnosti na ožjem območju spomenika Partizanska bolnica Franja, ki se zavedajo vrednosti in sporočilnosti dediščine Franje ter bodo v času projekta aktivno sodelovali pri ohranjanju dediščine in nadgradnji njene interpretacije.
 
Cilji:
Poleg povezovanja zainteresiranih akterjev so cilji projekta:
- prispevati k razvoju novih turističnih produktov in storitev, ohranjanju in oživljanju dediščine in posredno povečanju prepoznavnosti ter turističnega obiska območja Partizanske bolnice Franja;
- ozaveščati javnost o dediščini Partizanske bolnice Franja, katere sporočilo so vrednote: mir, svoboda, solidarnost, enakost, humanost, sodelovanje – vrednote, ki so tudi vrednote današnjega sveta;
- preko različnih kanalov zainteresirani javnosti ponuditi čimveč informacij o dediščini bolnice Franja in programih za njeno spoznavanje, ki naj v posodobljeni in nadgrajeni obliki vključujejo doživljajske aktivnosti.
 
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Projektne aktivnosti vključujejo zasnovo celostne interpretacije območja, ki bo podlaga za pripravo novih turističnih in pedagoških programov ter spletne strani. V smislu oživljanja območja načrtujemo na podlagi v projektu izdelane študije o prehrani v izrednih, medvojnih razmerah na primeru Partizanske bolnice Franja implementirati jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk na nekdanji lokaciji javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico), ki bo opremljena s kopijami avtentične opreme. Na javki se bodo izvajali tematski večeri, s katerimi želimo ohranjati tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Pod okriljem Turističnega društva Novaki bo izveden pohod »Od javke do javke« in bo povezal domačije, ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno.
 
Rezultati aktivnosti:
Poleg novih programov, prilagojenih različnim ciljnim skupinam (prebivalci, zainteresirana javnost, šoloobvezni otroci in mladina, družine in turistični obiskovalci), bo rezultat projekta tudi povečana dostopnost javnosti do kulturne dediščine Franje in s tem njena večja prepoznavnost in razumevanje. Projekt bo prispeval k trajnostni naravnanosti območja – ozaveščanje o naravni dediščini (soteska Pasice, v kateri se nahaja Bolnica Franja, je naravna vrednota državnega pomena), ohranjanje kulturne dediščine, uporaba lokalne hrane za ponudbo jedi iz časa 2. svetovne vojne in spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja (pohodništvo).
 
Partnerji v projektu: Mestni muzej Idrija (vodilni partner), Peternel in Peternel, gostinstvo in storitve d.o.o. in Turistično društvo Novaki
 
Trajanje projekta: 4. 6. 2018 - 30. 5. 2019
 
Začetek izvajanja aktivnosti: 4. 6. 2018
 
Vrednost celotnega projekta: 44.080,34 EUR
 
Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz sredstev CLLD: 26.585,43 EUR
 
Vir sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

 

 

prp  leader  EU  slo  las

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje